CENTROS QUE APOIAN E COLABORAN CON BioReDes:

En Galicia existen xa centros e recursos de I+D, dependentes de diferentes Consellerías, do CSIC ou traballando no ámbito privado, con notable actividade relacionada coa produción e xestión sostible dos biorrecursos.

A identificación xa realizada destas capacidades, e especialmente, o seu aliñamento e integración mediante o desenvolvemento de estratexias e proxectos colaborativos é esencial para lograr a necesaria innovación do sector.

Colaboradores

Centros e organismos ligados ao ámbito de produción e sanidade animal, así como produtos derivados

Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

Rexido por unha Fundación cuxo padroado está integrado pola Xunta de Galicia, Universidade de Santiago de Compostela, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Lugo, o HVU- RC asume a función de mellorar a actividade docente e investigadora da Facultade de Veterinaria situada no campus lucense e tamén realiza un labor asistencial de alta calidade dirixida a veterinarios e propietarios de animais. Esta tarefa non só leva a cabo no hospital senón que tamén se realiza de maneira ambulante en explotacións pecuarias ou refuxios.

Datos de contacto: hospital@rofcodina.org

982 820 920

Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM)

O CIAM depende da Secretaría Xeral de Medio Rural, da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia. Este organismo realiza investigacións aplicadas e básicas orientadas nas liñas de investigación preferentes dos programas de recursos e tecnoloxías agroalimentarias.

Datos de contacto: manuel.lopez.luaces@xunta.es

881 881 801

Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL)

O Laboratorio Interprofesional Galego de Análise de Leite é unha asociación sen ánimo de lucro, declarada de utilidade pública, na que están representadas paritariamente as industrias lácteas, a través da Asociación de Industrias Lácteas de Galicia, e os produtores a través das Organizacións Agrarias e das Asociacións de Cooperativas; foi creada en 1989 e desde 1990 presta os seus servizos a este sector.

Datos de contacto: info@ligal.es

881 24 07 50

Centro Tecnolóxico Alimentario de Lugo (CETAL)

A Fundación Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (CETAL) nace o 30 de Abril de 2007 e eríxese nun organismo público de carácter estatal, cuxo órgano de goberno é o Padroado, presidido polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente. O seu principal obxectivo é a Investigación, o Desenvolvemento e a Innovación (I+D+i) no sector agroalimentario, promovendo, impulsando e apoiando o desenvolvemento tecnolóxico do sector e a mellora do coñecemento científico e técnico en materia agroalimentaria.

Datos de contacto: info@cetal.es 

982 815 887

Laboratorio de Sanidade Animal de Lugo

O Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia é o encargado dos estudos, análises e ditames relacionados coa sanidade e coa hixiene dos animais, así como das producións gandeiras e dos medios de produción gandeiros nas materias relativas á sanidade animal. Tamén lle corresponde o control dos laboratorios persoais dedicados ás materias antes sinaladas. Nas instalacións do laboratorio analízanse 1.000.000 de mostras e fanse preto de 2.500.000 de análises cada ano.

Datos de contacto:

982 88 96 28

Centro Tecnolóxico da Carne (CETECA)

A Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) naceu con vocación de prestar servizos a todos os colectivos sectoriais que forman parte da cadea alimentaria. Desde que abriu as súas portas no ano 2006, o Centro desenvolveu unha actividade moi significativa, como se reflicte nos convenios de colaboración asinados con diversas entidades públicas e persoais, os numerosos proxectos presentados ás diferentes convocatorias e a importante oferta formativa coa que conta na actualidade.

Datos de contacto: info@ceteca.net

988 548 277

Xenética FONTAO

Xenética Fontao, S.A. é unha empresa pública que foi creada en 1998 e ten financiamento conxunto entre a Xunta de Galicia por medio do FOGGA (Fondo Galego de Garantía Agraria) e as asociacións de gandeiros FEFRIGA. (Federación Frisona Galega) e ACRUGA (Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto da Raza Rubia Galega). Encárgase da xestión do Centro de Selección e Reprodución Animal de Galicia, que conta con 470 sementais, de razas Holstein, Rubia Galega, Branco Azul Belga e Limusina. No ano 1999 creou o Laboratorio de Xenética Molecular como unha nova unidade para a prestación de servizos mediante o emprego da biotecnoloxía do ADN nos campos da Sanidade e Produción Agropecuaria.

Datos de contacto: xfontao@xeneticafontao.com

982 284391

Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacúno Selecto de Raza Rubia Galega (ACRUGA)

A Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto de Raza Rubia Galega (ACRUGA), é unha entidade colaboradora do Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño (MARM, antigo MAPA) para a xestión do Libro Xenealóxico e o Programa de Mellora da Raza, en todo o Estado. Está incluída no Rexistro de Asociacións recoñecido pola Unión Europea, desenvolvendo baixo a súa responsabilidade a conservación, valoración e selección da raza, así como a difusión, promoción, fomento e expansión da mesma a nivel nacional e internacional.

Datos de contacto: direcciontecnica@acruga.com

982 226 068

Agrupación Industrial Alimentaria de Galicia (CLUSAGA)

O sector alimentario é un dos sectores estratéxicos en Galicia tanto pola súa dimensión, como pola súa transcendencia económica e social. Neste ámbito, a Agrupación industrial Alimentaria de Galicia (CLUSAGA) opera nunha estrutura organizada do sector alimentario galego, en sentido amplo, integrando ás empresas, así como ás entidades de investigación e innovación e outras organizacións, en procesos de cooperación que permitan obter beneficios derivados da aplicación de accións e proxectos colaborativos e conseguindo unha masa crítica que permite fortalecer a competitividade internacional e a visibilidade do sector.

Datos de contacto: info@clusaga.org

981 556 062

Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA)

A produción agraria ecolóxica ou biolóxica constitúe un método diferenciado de produción de alimentos, que é conveniente regular asegurando a transparencia en todas as fases, tanto da mesma produción como da elaboración e comercialización. CRAEGA é o órgano encargado do control e certificación das producións ecolóxicas en Galicia.

Datos de contacto: craega@craega.es

982 405 300

 

Centros e organismos ligados ao ámbito agrario e forestal

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)

O CIAM depende da Secretaría Xeral de Medio Rural, da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia. Este organismo realiza investigacións aplicadas e básicas orientadas nas liñas de investigación preferentes dos programas de recursos e tecnoloxías agroalimentarias.

Datos de contacto: manuel.lopez.luaces@xunta.es

881 881 801

Laboratorio Agrario y Fitopatolóxico de Galicia

A misión principal do Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia é a realización de análises alimentarias e agrarias. Fanse análises físico-químicos de alimentos, bebidas, fertilizantes, forraxes e pensos, chans e análises foliares. Tamén levan a cabo análises da sanidade vexetal dos cultivos herbáceos e leñosos e análises de residuos de pesticidas.

Datos de contacto: laboratorioagrario.medio-rural@xunta.es

881881366 / 881881352

Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia (CSIC)

O Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia, con sede no Campus Sur da Universidade de Santiago de Compostela, naceu no ano 1953. En 1959, o Consello Superior de Investigacións Científicas inaugurou o edificio no que se sitúa actualmente o Instituto e no que se desenvolven todas as súas actividades a partir desta data. Ten como finalidade principal realizar investigación científica e técnica na área agroforestal, sendo, por tanto, o chan e a planta os suxeitos prioritarios de investigación dos seus departamentos de Bioquímica do Chan e Fisioloxía Vexetal, e a mellora de sistemas agroforestais o seu obxectivo inmediato.

Datos de contacto:

981 590 958

Misión Biolóxica de Galicia (CSIC)

A Misión Biolóxica de Galicia é un centro do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) adscrito á área de Ciencias Agrarias. Está situada na provincia de Pontevedra, na Comunidade Autónoma de Galicia. Ocúpase dos principais cultivos desta rexión, abarcando diversos aspectos de conservación e caracterización de recursos fitoxenéticos, mellora, xenética e resistencia a estrés do millo, a xudía, o chícharo, as brásicas e de especies leñosas como a vide, os piñeiros e os carballos.

Datos de contacto: se.cisc.gbm@otcatnoc

986854800

Estación Fitopalóxica do Areeiro, Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA)

A Estación é un centro dependente da Deputación Provincial de Pontevedra, dedicado á Investigación Práctica e ao Diagnóstico en materia de fitopatoloxía forestal e agraria. Ao mesmo tempo, traballa na introdución e conservación de especies froiteiras e ornamentais, así como na área da análise edafolóxica (do chan), para a mellora do abonado.

Datos de contacto: efa@depo.es

986 841491

Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Este centro trata de producir unha investigación forestal útil ao conxunto da comunidade. Esta tarefa debe dar resposta aos problemas do sector produtivo forestal, apoiada nunha forte colaboración co devandito sector. Ao mesmo tempo, debe mellorar os bens intanxibles fornecidos polos espazos forestais (biodiversidade, fixación do carbono, dispoñibilidade de auga de calidade, conservación do recurso solo, paisaxe...), necesarios para o benestar de toda a comunidade, e asegurar a perdurabilidade, adaptabilidade e resistencia dos ecosistemas forestais fronte a factores de perturbación (cambio climático, incendios, enfermidades e pragas). Ademais, esa investigación debe ter unha calidade científica contrastada, que xurda da estreita interacción con outros centros de coñecemento nese ámbito e noutros.

Datos de contacto: enrique.martinez.chamorro@xunta.es

986 805001

Agrupación Industrial da Madeira

O Clúster está integrado por máis de 50 asociados de toda Galicia (72% empresas), cunha industria da madeira pioneira no desenvolvemento de produtos a nivel nacional e internacional, así como con empresas que son un referente en deseño e innovación.

Datos de contacto: comunicacion@clustermadeira.com

981 937 261

Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS Madeira)

O Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS- Madeira) atópase situado no Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole), na provincia de Ourense. Creouse no ano 1996 e pertence á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, enmarcándose dentro da Axencia Galega da Industria Forestal ( XERA).

Datos de contacto: cismadeira.xera@xunta.gal

988 368152

Centro de Investigación Aerotransportada (CIAR) de Rozas

O aeródromo de Rozas, centro de investigación de drons, é propiedade do INTA, un organismo de investigación aeroespacial dependente do Ministerio de Defensa que se encarga tamén de certificar que os drons militares cumpren os requisitos para ser utilizados con fins civís.

Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT)

Gradiant incorpora a súa visión e coñecemento en tecnoloxías de telecomunicación aos procesos e produtos que as empresas desenvolven. Achegan a súa experiencia desde o punto de vista da conectividade, a intelixencia e a seguridade para traballar man a man coa industria da nosa contorna.

Datos de contacto: gradiant@gradiant.org

986 120 430

Instituto de Estudos do Territorio (IET)

O instituto realiza traballos de investigación, análise, estudo e difusión sobre urbanismo, ordenación do territorio; presta asistencia e asesoramento aos concellos de Galicia, para a elaboración do plan urbanístico e a xestión e execución do plan; e apoia á Consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, entre outras funcións.

Datos de contacto: prensa.mot@xunta.gal

981 542 670

Fundación Juana de Vega

A Fundación promove o coñecemento, conservación e desenvolvemento do medio rural de Galicia, con especial dedicación á formación da súa poboación activa, á preservación da súa contorna natural e humano e á mellora da súa base económica e das actividades con ela relacionadas.

Datos de contacto: info@juanadevega.org

981 654 637

Sociedade Galega de Pastos e Forraxes

A SGPF é unha iniciativa de gandeiros, técnicos e investigadores dedicada á promoción da gandería en base a pastos e forraxes como exemplo de actividade sostible desde o punto de vista económico, social e ambiental.

Datos de contacto:

686620154/ 619032791

Asociación de Desenvolvemento Rural "Mariñas-Betanzos"

A Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas – Betanzos” constitúese no mes de xullo do ano 2008 como Grupo de Desenvolvemento Rural coa finalidade de ser o núcleo de integración e representación dos diferentes axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, tanto públicos como privados, interesados en promover o desenvolvemento do territorio de actuación.

A Asociación ten como ámbito de actuación preferente o dos Concellos de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cesuras, Coirós, Curtis, Culleredo, Miño, Irixoa, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada e Sobrado, sen prexuízo de que poida estenderse por necesidades operativas dos seus programas e actividades.

Centros relacionados coa acuicultura e subprodutos procedentes do mar

Instituto Tecnolóxico para o control do medio mariño en Galicia (INTECMAR)

Creado por Lei no ano 2004 como Ente Público, o INTECMAR constitúe o instrumento oficial da administración autonómica de Galicia, para o control da calidade do medio mariño e a aplicación das disposicións legais en materia de control técnico-sanitario dos produtos do mar, asumindo, entre outras, as competencias e funcións do antigo Centro de Control do Medio Mariño (CCMM), do que tamén herdou as instalacións, inauguradas en 1992, que foron complementadas cun novo edificio anexo en agosto de 2009.

Datos de contacto: intecmar@intecmar.gal

986 512320/22

Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)

O Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) realiza unha investigación orientada e aplicada, cuxa finalidade é lograr a xestión racional e eficaz dos recursos mariños renovables, no ámbito xeográfico de competencias da Comunidade Autónoma de Galicia. O CIMA depende da Consellería do Mar. Intégrano o Centro de Investigacións Mariñas de Corón en Vilanova de Arousa (Pontevedra) e unha planta de cultivos mariños situada en Ribadeo (Lugo).

Datos de contacto: cima@xunta.es

886 20 63 64

Centro Tecnolóxico do mar (CETMAR)

CETMAR é unha fundación pública que traballa pola mellora do medio mariño, dos seus recursos e de todos os sectores que viven del, fomentando a innovación e a sustentabilidade ambiental, social e económica. A súa creación foi unha iniciativa da Xunta de Galicia e do Ministerio de Ciencia e Innovación, que no ano 2001 decidían poñer en marcha unha institución para, entre outros obxectivos, guiar ao sector marítimo-pesqueiro, aos centros de investigación e á administración no camiño común da I+D+i.

Datos de contacto: info@cetmar.org

986 24 70 47

Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC)

Dada a importancia do mar na economía de Galicia e a demanda potencial dos distintos sectores socio-económicos relacionados co ámbito mariño (oceanografía, pesqueiras, cultivos mariños, transformación e conservación de produtos mariños, impacto medio ambiental...), o Instituto de Investigacións Mariñas (IIM), pertencente ao Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), está adscrito a tres Áreas Científico–Técnicas: Recursos Naturais, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e Ciencias Agrarias, estruturándose en catro departamentos: Oceanografía; Ecoloxía e Recursos Mariños; Biotecnoloxía e Acuicultura; Tecnoloxía dos Alimentos.

Datos de contacto:

http://www.iim.csic.es/index.php/contacto/

986 231930

Instituto Español de Oceanografía (IEO)

O Instituto Español de Oceanografía foi creado por Real Decreto do 17 de abril de 1914, é un organismo público de investigación (OPI) dedicado á investigación en ciencias do mar, especialmente no relacionado co coñecemento científico dos océanos, a sustentabilidade dos recursos pesqueiros e o medio ambiente mariño. O IEO depende do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

Datos de contacto:

ieo.vigo@ieo.es

ieo.coruna@ieo.es

986 492 111 / 981 218 151

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Peixe (ANFACO)

ANFACO- CECOPESCA é unha asociación empresarial privada e sen ánimo de lucro cuxa misión, máis dun século despois da súa fundación, segue sendo a de representar e defender os intereses sectoriais da agrupación industrial mariña e alimentaria, así como prestar servizos de alto valor engadido a través do seu Centro Tecnolóxico á globalidade do mesmo.

Datos de contacto: areboreda@anfaco.es

986 469 301 – ext. 316

Agrupación Industrial da Acuicultura

Co apoio de IGAPE (Axencia de Desenvolvemento Rexional de Galicia), a través do proxecto Atclusters Galicia, os 14 clústeres galegos que gozan de recoñecemento de excelencia a nivel europeo (European Secretariat for Cluster Analysis ) ou nacional (Programa de Agrupacións Empresariais Innovadoras do Minetur) visibilizan baixo a marca “Clústers de Galicia” o seu traballo en rede.

Datos de contacto:

http://clustersgalicia.com/contacto/

Cooperativas, empresas e asociacións galegas con gran presencia no sector primario

Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA)

Para AGACA, cada cooperativa conta e ten algo importante que dicir. A súa razón de ser é canalizar todas as propostas das cooperativas socias nos foros correspondentes, de modo que se sintan ben representadas e defendidas. Exercen a súa actividade a nivel autonómico, estatal e internacional, en todos os contextos nos que se dirimen os intereses do cooperativismo agroalimentario. Fomentan o diálogo e a cooperación entre os sectores, a todos os niveis.

Datos de contacto: agaca@agaca.coop

981 58 47 83

Asociación de Produtores de Porcino (Asoporcel)

A Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta (ASOPORCEL) nace o 19 de xaneiro de 1999, como unha entidade sen ánimo de lucro, encamiñada á recuperación e conservación do patrimonio xenético da raza porcina Celta, co fin de darlle o lugar que lle corresponde como patrimonio xenético e cultural de Galicia, e de legalo a xeracións futuras. ASOPORCEL conta co recoñecemento oficial por parte da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia como asociación colaboradora e responsable da xestión do Libro Xenealóxico da raza porcina Celta e do Programa de recuperación e conservación do porco celta.

Datos de contacto: asoporcel@asoporcel.es

982 226 252

Cooperativas Orensás S.C.G.(COREN)

Desde a súa creación no ano 1959, Coren foi evolucionando e crecendo ata converterse na Cooperativa Agroalimentaria máis importante de todo o panorama nacional. Un grupo líder que conseguiu diversificar as súas liñas de negocio ata gañar a presenza sobresaliente nos mercados da avicultura, o porcino e o vacún, co obxectivo de poñer o mellor ao dispor dos consumidores.

Datos de contacto: cpa@coren.es

988 36 94 00

Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN)

A cooperativa CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas) nace da unión de Feiraco, Os Irmandiños e Melisanto coa vocación de ser referencia no sector agrogandeiro galego. CLUN conta con 3.500 socios, a quen lles proporciona as mellores subministracións e servizos integrais, necesarios para a xestión eficiente das súas explotacións. Ademais, a súa división láctea centra a súa actividade na recollida, envasado e distribución de leite e outros derivados lácteos, baixo as marcas Únicla, Clesa, Feiraco e Arquega.

Datos de contacto:

https://clun.es/contacta/

CLUN Ames: 981 818 340

CLUN Melide: 981 50 60 26

CLUN Ribadeo: 982 12 34 00

AIRA Sdade. Coop. Galega

AIRA é unha cooperativa nada da unión en 2018 de Aira, Agris, Coelplan, Cogasar e Icos. Produce, envasa e comercializa produtos de alimentación animal, ademais de proporcionar servizos como combustibles, supermercado, abonos, sementes, forraxes, taller de mecánica rápida de automóbiles etc. É, ademais, unha significativa produtora láctea.

Datos de contacto: info@aira.es

982 46 58 20

Colexios Profesionais

Colexio de Agrónomos de Galicia

O Colexio é unha Corporación de Dereito Público con plena personalidade xurídica para o cumprimento dos seus fins e o exercicio das súas facultades. Entre os seus principais labores atópanse a representación dos Enxeñeiros Agrónomos no ámbito de Galicia.

Datos de contacto: colegio@agronomosdegalicia.org

981288858

Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas

A Colexiación é obrigatoria para todos os titulados en Enxeñería Técnica Agrícola, en calquera das súas especialidades, para o exercicio da profesión. Para colexiarse é necesario estar en posesión do Título de Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola, en calquera das especialidades. O Colexio encárgase da representación dos Enxeñeiros Técnicos Agrícolas no ámbito de Galicia.

Datos de contacto: e-mail@coitalugo.org

982 22 97 02

Denominacións de orixe

Denominación de Orixe Valdeorras

O Consello Regulador da denominación de orixe Valdeorras é unha corporación de dereito público, á que se atribúe a xestión da denominación de orixe, coas funcións que determina a Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega; e o Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan as denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus consellos reguladores.

Datos de contacto: consello@dovaldeorras.com

988 30 02 95

IXP Tenreira Galega

A Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega inicia o seu labor de control e promoción en 1989. Desde 1996 está recoñecida pola Unión Europea, sendo a primeira carne de vacún con control integral e certificado de garantía. A carne comercializada baixo o amparo da IXP Tenreira Galega é exclusivamente de tenreiros nados, criados e sacrificados en Galicia, que proceden de razas autóctonas e os seus cruzamentos e que superaron un rigoroso programa de control integral.

Datos de contacto: consello@vacundegalicia.com

981 575 786 / 981 574 899

Estamos trabajando para completar la información. Disculpen las molestias.

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Aceptar Máis información